Plazmayla Aktive Edilmiş Ortam (Plasma Activated Medium)

Plazma uygulanarak fizikokimyasal özellikleri değişen ve içinde yeni türler oluşan sıvılar plazma aktive ortamlar olarak tanımlanır. Plazmayla aktive edilmiş hücre besiyerlerinin kanser hücreleri üzerindeki etkilerinin araştırıldığı veya plazmayla aktive edilmiş suyun tarım ve gıda sektöründe kullanımı üzerine çalışmalar vardır. Özellikle plazmanın direkt uygulanamadığı veya ulaşamadığı durumlar için plazma aktive ortamlar dikkat çekmektedir.